Polityka prywatności

Polityka prywatności mosby.pl


Usługi oferowane przez mosby.pl są w pełni komercyjne. Kwestie związane z Twoją prywatnością i bezpieczeństwem są dla nas istotnym elementem prowadzonej działalności.

Naszą politykę w tym zakresie określają cztery filary:

1. Przetwarzanie danych osobowych Klienta.
2. Zabezpieczenie usługi hasłem.
3. Polityka plików "cookies".
4. Audyt przetwarzania danych osobowych.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1)
Administratorem Twoich danych osobowych jest ( mosby.pl) Unitedcrew Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie pod adresem ul. Mieszka I 1, 81-785 Sopot, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000705343, REGON 368815850, NIP 5842765220 (zwaną dalej: mosby.pl).

2)
mosby.pl powołało Inspektora ochrony danych.
Dane do kontaktu: adres e-mail: iodo@mosby.pl

3)
mosby.pl przetwarza dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym oraz w Panelu Klienta. Zakres tych danych warunkuje rodzaj usługi, którą zamawiasz lub z której korzystasz. Podstawowy zakres tych danych to: imię i nazwisko lub firma, PESEL lub NIP, adres zamieszkania lub adres siedziby, adresy kontaktowe (adres korespondencyjny do korespondencji papierowej, adres email, telefon), imię i nazwisko lub firma osoby wskazanej przez Ciebie jako osoba uprawniona do reprezentacji Ciebie w sprawach dotyczących Twoich usług a także jej adresy kontaktowe (adres korespondencyjny do korespondencji papierowej, adres email, telefon).4)W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie z mosby.pl umowy o świadczenie usług oferowanych przez mosby.pl, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez mosby.pl działań na Twoje żądanie, a także w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez mosby.pl ciążącego na mosby.pl obowiązku prawnego oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez mosby.pl (wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych) - przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c)oraz lit. f) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

5)
mosby.pl jest uprawniona do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim(zwanym dalej: Podwykonawcami mosby.pl) oraz Rejestrom Nazw Domen, Jednostkom Certyfikującym w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Ciebie z mosby.pl umowy. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom mosby.pl na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy mosby.pl a Podwykonawcami mosby.pl. Przekazanie Twoich danych osobowych Rejestrom Nazw Domen następuje na podstawie zawartej przez Ciebie z Rejestrem Nazw Domen umowy o rejestrację Nazwy Domeny. Przekazanie Twoich danych osobowych Jednostkom Certyfikującym następuje na podstawie zawartej przez Ciebie z Jednostką Certyfikującą umowy o rejestrację certyfikatu SSL. Ponadto mosby.pl jest zobowiązany do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bez względnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

6)
Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Twojej usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców mosby.pl posiadających siedziby poza obszarem EOG.

7)
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie z mosby.pl umowy o świadczenie usług oferowanych przez mosby.pl, w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie z mosby.pl umowy o świadczenie usług oferowanych przez mosby.pl. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

8)
Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

9)
Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, i ż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

10)
W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są zbierane na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1lit. b) oraz lit. c) oraz li. f) RODO brak podania przez Ciebie wszystkich wymaganych danych osobowych w zależności od okoliczności, może spowodować odmowę zawarcia z Tobą umowy oświadczenie usług oferowanych przez mosby.pl lub stanowić przeszkodę lub utrudnienie w zawarciu lub wykonaniu umowy o świadczenie usług oferowanych przez mosby.pl. W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże odmowa wyrażenia przez Ciebie zgody w celach marketingowych lub cofnięcie tej zgody uniemożliwi mosby.pl informowanie Ciebie o nowych ofertach i promocjach.

11)
Możesz podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia Nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio Wyrazisz na to zgodę.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


2.ZABEZPIECZENIE USŁUGI HASŁEM

Każda usługa uruchamiana na serwerach mosby.pl zabezpieczana jest hasłem dostępu. Hasło to musi spełniać wymagania co do ilości znaków w tym liter, liczb, znaków specjalnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych
osobowych. W ten sposób dostęp do konta czy domeny możliwy jest wyłącznie po prawidłowej autoryzacji. Za pośrednictwem udostępnionych w Panelu Administracyjnym mechanizmów możesz w dowolnym momencie dokonać zmiany hasła. Jeśli zapomniałeś hasła, dostępna jest sformalizowana procedura nadania nowego hasła opisana w Dziale pomocy na stronie mosby.pl.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

3. POLITYKA PLIKÓW "COOKIES"

„Cookies” to pliki tekstowe, dane informatyczne przechowywane w urządzeniach użytkowników,
przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia użytkownika i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki „Cookies” zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator.

„Cookies” używamy w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości Witryny, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Stosujemy "cookies" sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. "Cookies" sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Cookies" stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest parametr zawarty w pliku „cookies” - użytkownik dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia.
"Cookies" stosowane przez partnerów operatora strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności.

Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron WWW domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Użytkownik może dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików "cookies" lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie użytkownika. Właściwe informacje o obsłudze plików "cookies" oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki. Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików „cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane na stronie internetowej, aż do zablokowania możliwości jej prawidłowego użytkowania. W przypadku aplikacji udostępnianych przez mosby.pl akceptacja "cookies" jest wymagana w celu prawidłowego korzystania m.in. z systemu rejestracji usług, aplikacji mosby.pl.

Informacje uzyskiwane przez mosby.pl za pośrednictwem plików „cookies” mogą być udostępniane podmiotom powiązanym kapitałowo z mosby.pl z tym zastrzeżeniem, że będą one wykorzystywane w celach analogicznych, jak to opisano powyżej. W tych samych celach mosby.pl może również pozyskiwać informacje przekazywane za pośrednictwem plików „cookies” stosowanych przez podmioty powiązane kapitałowo z mosby.pl.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

4. AUDYT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator danych, który powierzył mosby.pl przetwarzanie danych osobowych lub upoważniony przez niego audytor jest uprawniony do audytowania mosby.pl w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych pod względem zgodności z Rozporządzeniem, obowiązującymi przepisami prawa polskiego i umową powierzenia przetwarzania danych
osobowych.

2. Administrator danych może realizować prawo audytu w następujący sposób:

a) w formie elektronicznej poprzez przesłanie przez mosby.pl w formie elektronicznej Administratorowi danych na jego żądanie listy zawierającej dane konieczne do wykonania uprawnienia audytowego przewidzianego w Rozporządzeniu, zgodnie ze wzorem obowiązującym w mosby.pl. Informacja w trybie audytu elektronicznego udzielana jest bezpłatnie jeden raz w okresie kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych. Pierwszy okres dwunastomiesięczny jest liczony od dnia zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych. Każda kolejna informacja udzielona w trybie audytu elektronicznego w okresie, wskazanym w zdaniu drugim, przesyłana jest Administratorowi danych po uprzednim uiszczeniu przez niego opłaty przewidzianej w cenniku dostępnym na stronie internetowej mosby.pl lub zaliczki odpowiadającej przewidywanej opłacie w przypadku, gdy cennik przewiduje stawkę godzinową.

b) w formie płatnego osobistego audytu w siedzibie mosby.pl w godzinach pracy
mosby.pl, za minimum 21-dniowym uprzedzeniem w formie pisemnej, po uprzednim uiszczeniu opłaty przewidzianej w cenniku dostępnym na stronie internetowej mosby.pl lub zaliczki odpowiadającej przewidywanej opłacie w przypadku, gdy cennik przewiduje stawkę godzinową. W przypadku audytu osobistego następuje on wg harmonogramu, na zasadach i w zakresie uzgodnionym pomiędzy Administratorem danych a mosby.pl.